U

2024-30-Junior IT Support Engineer

Universal Electronics
Full-time
On-site
Hai Duong City - Vietnam, Vietnam
Position Summary/ Tóm lược về vị trí:
To be responsible for IT support at UVN.
Chịu trách nhiệm hỗ trợ công nghệ thông tin tại nhà máy UVN.
 
Essential Duties and Responsibilities/ Nhiệm vụ và trách nhiệm chủ yếu:
The duties listed below are intended only as examples of the various types of work that you may be asked to perform. The omission of specific statements of duties does not exclude them from the position if the work is similar, related or a logical assignment to this class.  You may be asked to perform other duties as assigned from time to time.
Các nhiệm vụ được liệt kê dưới đây chỉ nhằm mục đích làm ví dụ về các loại công việc khác nhau mà Bạn có thể được yêu cầu thực hiện. Việc loại bỏ các tuyên bố cụ thể về nhiệm vụ không loại trừ Bạn khỏi vị trí nếu công việc tương tự, có liên quan hoặc được phân công hợp lý từ người quản lý. Đôi khi, Bạn có thể được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.
1.Provides IT support across the company including our factory area, warehouse operations and office users;
Cung cấp hỗ trợ công nghệ thông tin trên phạm vi toàn Công ty bao gồm khu vực nhà máy, hoạt động kho hàng và nhân viên văn phòng;
2. Resolves incidents and fulfil service requests in accordance with pre-defined SLA;
Giải quyết các sự cố và thực hiện các yêu cầu dịch vụ theo SLA được xác định trước;
3. Maintains client devices in good condition, maintain accurate asset inventory of client devices;
Bảo trì thiết bị của khách hàng ở tình trạng tốt, duy trì kiểm kê tài sản chính xác các thiết bị của khách hàng;
4. Assists on maintain good condition on Servers, Network devices, meeting room facilities;
Hỗ trợ duy trì tình trạng tốt của máy chủ, thiết bị mạng, trang thiết bị phòng họp;
5. Handles I.T. procurement or administrative works;
Xử lý công việc mua sắm hoặc hành chính của bộ phận;
6. 
Các nhiệm vụ đặc biệt khác cần hỗ trợ theo lời khuyên của Trưởng nhóm khu vực.

Supervisory Responsibilities – List Teams/Groups/ Trách nhiệm Giám sát – Liệt kê Đội/Nhóm:
 N/A

Qualifications - Knowledge & Experience/ Trình độ, kiến thức và kinh nghiệm:
1. At least 2 years working experience on Infrastructure, Networking, IT Helpdesk Support;
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc về cơ sở hạ tầng, mạng, hỗ trợ bộ phận trợ giúp công nghệ thông tin;
2. Troubleshooting knowledge and experience of below aspects are highly preferred but not a must:
Kiến thức và kinh nghiệm khắc phục sự cố về các khía cạnh dưới đây rất được ưu tiên nhưng không bắt buộc:
● Cisco Meraki Network Switch, Wi-Fi Access Point;
Bộ chuyển mạch mạng Cisco Meraki, Điểm truy cập Wi-F;
● Structural Cabling;
Kết cấu cáp;
● Physical Server, Virtual Machine and Network Storage;
Máy chủ vật lý, máy ảo và lưu trữ mạng;
●Windows Server, Active Directory;
Máy chủ Windows, Active Directory;
●Office 365 Applications and Microsoft Azure;
Ứng dụng Office 365 và Microsoft Azure;
● Windows Desktop and Laptop;
Máy tính để bàn và máy tính xách tay Windows;
●Network Printers;
Mạng máy in;
● VoIP Phone;
Điện thoại VoIP;
● IT Documentation and Training.
Lưu trữ tài liệu và đào tạo kiến thức về công nghệ thông tin.
3.  Experience in factory environment is highly preferred;
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường nhà máy sản xuất;
4. Vendor Management experience is preferred;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhà cung cấp;
5. Good team player and work as a part of the team across APAC region;
Làm việc như một thành viên của nhóm IT khu vực APAC;
6. Good command of spoken and written English is a MUST.
Khả năng nói và viết tiếng Anh tốt.
Formal Education & Certification/ Giáo dục, Bằng cấp & Chứng nhận:
1. Diploma in Computer Science, Computer Networking and Hardware, Information Technology or Engineering or above.
Học Khoa học Máy tính, Mạng và Phần cứng Máy tính, Công nghệ Thông tin hoặc Kỹ thuật trở lên.

Work Conditions/ Điều kiện làm việc:
1.  48hours per week
8   giờ/ ngày, 48 giờ/ tuần;
2. To be busy and work in high pressure environment;
Bận rộn và làm việc dưới áp lức công việc cao;
3. Usually work in a good environment, cool air-conditioner.
Làm việc trong nhà, môi trường làm việc tốt, điều hoà mát mẻ.